Prenova grafične podobe in programov ZPM

posted in: Nerazvrščeno | 0

ZPM z letom 2015 uvaja precej sprememb in novosti, vse s ciljem povečevanja zadovoljstva svojih članov in povečevanja zanimanja in informiranja širše javnosti o dejavnostih in programih ZPM. Verjetno najbolj že očitna sprememba je osvežitev celostne grafične podobe združenja in prenova spletne strani, izpostaviti pa velja tudi skorajšnjo prenovo nekaterih programov in uvedbo novih programov ZPM ter izgrajevanje omrežja ZPM z vzpostavljanjem Strateškega sveta ZPM in Partnerstva ZPM.

Osvežena celostna grafična podoba ZPM ohranja ključne tradicionalne elemente pretekle grafične podobe združenja, se pa z novimi barvami in oblikami približuje aktualnim svetovnim trendom na tem področju. Sfere v novem logotipu združenja govorijo po eni strani o globalnih razsežnostih projektov, po drugi strani pa predstavljajo časovnico projekta in s 3D obliko vsestransko dinamiko poteka, koordinacije, usklajevanj in integracij projektov. Rdeča linija v logotipu opozarja na potrebo po obvladovanju kritičnih časovnih poti in ostalih kritičnih izzivov, s katerimi se zmeraj znova spopadajo projektni managerji.

Prenova spletne strani ZPM je projekt, ki je bil dolgo časa na listi predvidenih razvojnih projektov združenja. V letu 2014 je zagon projekta dobil »zeleno luč« in danes ima ZPM spletno stran, ki je tehnološko modernizirana, prilagojena trendom brskanja in prebiranja spletnih strani z najnovejšimi tovrstnimi napravami, predvsem pa je po vsebini bolj bogata, bolje strukturirana in dinamična. Spletna stran bo v prihodnje deležna stalnih dopolnitev in prenov, zato jo velja redno obiskovati!

Revija Projektna mreža Slovenije bo v prihodnje bolj strokovna revija in manj splošno-informativna revija. To pomeni, da bo revija sestavljena izključno iz strokovnih in znanstvenih člankov, namenjenih širitvi znanj in predstavitvi najnovejših spoznanj slovenskih in tujih strokovnjakov in raziskovalcev s področja projektnega managementa ter drugih presečnih področij. Revija dobiva novo grafično podobo in nekoliko manjši format, ki pa je v svetu običajen za tovrstne strokovne revije. Letno bosta izšli dve številki (aprila in septembra), v vsaki pa bo objavljenih po pet člankov. Revija bo prešla v elektronsko obliko in bo objavljana na spletni strani ZPM, v tiskani obliki pa bo ostala za korporacijske člane ZPM, za knjižnice in posamezne naročnike revije.

Uvajamo novo e-revijo z imenom ZPM Mrežnik, katera bo namenjena posredovanju bolj splošnih in informativnih novic o dogajanju na področju projektov in projektnega managementa v Sloveniji in širše po svetu. Bralce bo ZPM Mrežnik tudi informiral o vseh programih in aktivnostih ZPM, vseboval pa bo še različne zanimive intervjuje in predstavitve projektnih dosežkov članov ZPM. ZPM Mrežnik bo izhajal trikrat letno (februar, junij, november), vse številke pa bodo objavljene na spletnih straneh ZPM.

Projektni forum ostaja ključen strokoven dogodek, ki ga vsako leto organizira ZPM, vendar bo v prihodnje namesto dva dni potekal en dan. Namen Projektnega foruma bo po eni strani nadalje posredovanje aktualnih strokovnih vsebin, pomembno bolj pa bo namenjen promoviranju stroke projektnega managementa in ozaveščanju projektnih managerjev in drugih, ki se srečujejo s projektnim delom ali delom v povezavi s projekti, o ZPM. Govorci na Projektnem forumu bodo skrbno izbrani posamezniki, pač glede na vsebino in namen posameznega foruma.

Uvajamo nov program – ZPM dogodki. Gre za krajše, 4-urne dogodke, ki bodo potekali v obliki delavnic, razprav, predstavitev, okroglih miz, intervjujev ali seminarjev. Prvenstveno bodo namenjeni širjenju znanj udeležencev, izmenjavi izkušenj med udeleženci teh dogodkov, oblikovanju razvojnih iniciativ in podobno. Letno bomo organizirali pet takšnih dogodkov in sicer v mesecih: januar, marec, maj, september in november.

Programa IPMA SloCert in ZPM Educa ostajata do nadaljnjega konceptualno nespremenjena, bosta pa deležna določenih organizacijskih sprememb, o katerih bomo naše člane sproti obveščali.

Korporacijski člani ZPM bodo v prihodnje bolj povezani in izpostavljeni v ZPM. Prvi ukrep je že ta, da imajo korporacijski člani bistveno bolj vidno mesto na spletni strani združenja, v prihodnje pa bodo tudi bolj promocijsko izpostavljeni na različnih dogodkih ZPM. Najvišji predstavniki korporacijskih članov bodo imeli tudi možnost sodelovati v Strateškem svetu ZPM in tako soupravljati z združenjem.

ZPM bo s svojimi aktivnostmi dajal vse večji poudarek integriranju in spodbujanju integracij med različnimi posamezniki in organizacijami, ki imajo pomemben vpliv ali vlogo v slovenskem in širšem projektnem okolju. V mislih imamo posameznike in organizacije, ki se ukvarjajo z razvojem programskih rešitev za delo na projektih, z izgrajevanjem infrastrukture za podporo projektnemu delu, s spremljanjem in pripravljanjem projektov za nacionalne in mednarodne projektne razpise, s finančnimi in računovodskimi posebnostmi projektnega managementa in podobno. Takšne posameznike in organizacije ZPM prepoznava kot potencialne Partnerje ZPM, v smislu vzajemnega zagotavljanja razvojnih možnosti.

Navedene spremembe in novosti so tiste, ki so z letom 2015 že bile ali pa bodo realizirane do konca tega leta. Vzporedno pripravljamo še vrsto drugih novostih, ki bodo zagnane v letu 2016 in o katerih vas bomo tudi takrat, podobno kot tokrat, podrobneje informirali. Lahko pa že nakažemo, da bo šlo za novosti v smeri povečevanja vpetosti ZPM v javnem sektorju, izgrajevanje baz organizacij in posameznikov, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, svetovanjem, raziskovanjem in drugimi aktivnostmi na področju projektnega managementa, povečevanje regijske vpetosti združenja in članov ZPM v projektne aktivnosti in drugo.

Vsekakor pa nas lahko najdete tudi na Facebook strani.