Organi združenja

Organi društva so:

 • skupščina,
 • predsednik,
 • izvršilni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • strokovni odbor,
 • sekcije.

Skupščina je najvišji organ društva in voli druge organe. Sestavljajo jo vsi aktivni in častni člani društva.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršilnega odbora.
Izvršilni odbor šteje 7 članov in opravlja naslednje naloge:

 • redno spremlja dejavnost društva in zagotavlja organizacijsko pomoč,
 • spremlja delo komisij in sekcij ali daje pobude za njihovo ustanavljanje,
 • neposredno upravlja s premoženjem društva,
 • pripravlja gradivo za skupščino društva,
 • skrbi za izvršitev sklepov, ki jih je sprejela skupščina in drugi organi društva,
 • predlaga skupščini letni program dela in finančni načrt,
 • predlaga skupščini statusne spremembe in spremembe v organizaciji društva,
 • opravlja tudi druge naloge, ki mu jih naloži ali poveri skupščina.

Nadzorni odbor šteje 3 člane in ima naslednje pristojnosti:

 • spremlja delo organov društva ter nadzoruje izvrševanje sklepov skupščine in drugih organov društva,
 • nadzoruje finančno in materialno poslovanje društva in pregleduje polletni in zaključni račun,
 • nadzoruje spoštovanje določb statuta,
 • nadzoruje zakonitost poslovanja društva in opozarja skupščino in druge organe na ugotovljene nepravilnosti.

Strokovni odbor šteje 7 članov, ki so izbrani iz različnih sfer družbe, ki uporabljajo projektni management. Strokovni odbor ima naslednje naloge:

 • obravnava, razpravlja, odloča o strokovnih vprašanjih, pomembnih za nadaljnji razvoj projektnega managementa v Sloveniji,
 • pripravlja vsebinska in strokovna izhodišča za izvedbo programov ZPM,
 • usklajuje razvoj projektnega managementa v Sloveniji z razvojem v svetu.