IPMA SloCert – Podaljšanje certifikata

Podaljšanje veljavnosti certifikata A, B in C ravni

Veljavnost certifikatov A,B,C je pet let, po tem obdobju je potrebno certifikat obnoviti oziroma ga poskusiti nadgraditi v višjo raven certifikata. Za obnovo certifikata mora kandidat izkazati, da je v obdobju preteklih pet let bil aktiven na področju projektnega managementa. Zadostna in ustrezna aktivnost pomeni, da dosega vsaj naslednje kriterije:

 • delovanje v funkciji oz. vlogi, kot jo zahteva izbrana raven recertiiciranja in sicer vsaj v obsegu polovice časa, kot to velja za prvo certifikacijo,
 • se je stalno usposabljal ali izobraževal na področju projektnega managementa in sicer vsaj v obsegu 35 ur letno,
 • je deloval skladno z etičnim kodeksom projektnega managementa.

1.  Vloga za podaljšanje veljavnosti certifikata

Kandidat za recertificiranje predloži OBR_Prijavnica-IPMA-SloCert_2015:

Prijava s podatki

 • ime in priimek, rojstni datum, izobrazba, poklic,
 • mobilni telefon, e-naslov,
 • organizacija zaposlitve, naslov, telefon,

 • raven veljavnega certifikata, datum izdaje certifikata in zadnje recertifikacije,
 • plačnik strošov recertifikacije, naslov, IŠ,
 • domač naslov,
 • prijava za recertifikacijo na ravni A, B ali C v Ciklu 1 ali Ciklu 2,
 • datum, podpis kandidata.

Strokovna biografija z naslednjimi podatki

 • popis važnejših projektov / portfelja / programov od zadnje certifikacije,
 • podatki o izobraževanju ali usposabljanju s področja projektnega managementa od izdaje certifikata do vloge podaljšanja certifikata (seminarji, posvetovanja, literatura in podobno),
 • predstavitev osebnega razvoja, pridobljenih novih izkušnjah in spoznanjih od izdaje certifikata do vloge podaljšanja certifikata.

Samoocena kandidata

Kandidat predloži vlogo za podaljšanje certifikata s priloženo dokumentacijo na naslov:
Slovensko združenje za projektni management
Program IPMA® SloCert
Stegne 7
SI-1000 Ljubljana  

Vloga se posreduje tudi v e-obliki na naslov: slocert@zpm.si.

Vlogo kandidata pregleda komisija ocenjevalcev, oceni ustreznost kandidata za certifikacijo in pripravi predloge za razgovor s kandidatom.

2.  Ocena kandidata

Kandidat predstavi in zagovarja pripravljeno vlogo in dokumentacijo dvema ocenjevalcema, ki podata oceno upravičenosti podaljšanja veljavnosti certifikata.

3.  Podaljšanje certifikata

Na osnovi pozitivnega mnenja ocenjevalcev, prejmejo kandidati formalno listino – certifikat in dodatno potrdilo o podaljšanju certifikata ter se uredi vnos podaljašanja veljavnosti certifikanta v mednarodno IPMA® evidenco. Certifikat velja od tega datuma naprej pet let.

V zadnjih letih so se spremenili IPMA® nazivi za posamezne ravni, zato recertifikant prejme ustrezen nov naziv.

Postopek certifikacije za IPMA® nivo D

1. Vloga za certifikat D

OBR_Prijavnica IPMA SloCert_2015 (1. list oziroma zavihek)

 • ime in priimek, rojstni datum, izobrazba, poklic,
 • mobilni telefon, e-naslov,
 • organzacija zaposlitve, naslov, telefon,

 • plačnik certifikacije, naslov, IŠ,

 • domač naslov,

 • prijava za raven D v Ciklu 1 ali Ciklu 2,

 • datum, podpis kandidata.

Strokovna biografija z naslednjimi podatki:

 • podatki o izobrazbi in ostalih usposabljanjih s področja projektnega managementa,

 • podatki o dosedanjih zaposlitvah kandidata in morebitne izkušnje iz projektnega managementa.

OBR_Prijavnica IPMA SloCert_2015(2. list oziroma zavihek)

prijavo z dokumentacijo na naslov:

Kandidat posreduje

Slovensko združenje za projektni management
Program IPMA® SloCert

Stegne 7
SI-1000 Ljubljana

Vloga se posreduje tudi v e-obliki na naslov: slocert@zpm.si.

Vlogo kandidata pregleda komisija ocenjevalcev, oceni ustreznost kandidata za certifikacijo in pripravi predloge za razgovor s kandidatom.

2. Razgovori s kandidati

Vsi kandidati so povabljeni na informativni sestanek, kjer se seznanijo s procesom certifikacije. Ocenjevalci v razgovoru s kandidatom preverjajo njegovo izpolnjevanje pogojev za izbran nivo certifikata, preverja se samoocena kandidata in se ugotavlja morebitno dodatno potrebno izobraževanje.

3.  Delavnice s področja kompetenc po ICB

Kandidati se po potrebi udeležijo posebnih tematskih delavnic, na katerih izpopolnjujejo svoje znanje projektnega managementa ter se pripravljajo na pisni izpit. Odličitev o udeležbi na teh delavnicah je prepuščena kandidatu.

Program certifikacije je namenjen ocenjevanju ustrezne projektne usposobljenosti kandidatov, ne pa hkrati njihovemu usposabljanju. Ker pa se je v preteklih letih izkazalo, da znanje kandidatov pogosto ni na dovolj visokem nivoju za uspešno opravljanje izpitov, smo se odločili, da opcijsko ponudimo posebne tematske delavnice. Le-ti niso neposredno del samega programa IPMA® SloCert, pokrivajo pa tematiko skladno s Strukturo znanj projektnega managementa in se izvajajo kot priprava na pisni izpit. Odločitev, ki smo jo sprejeli v preteklih letih, da certifikacijskim kandidatom ponudimo te opcijske delavnice se je izkazala kot pravilna, saj se je večina certifikacijskih kandidatov odločilo, da se na njih prijavi.

4.  Preverjanje znanj

Razpisana sta dva roka za individualno pisno preverjanje znanj skladno s “Temeljnimi kompetencami projektnega mangementa”. S pozitivno oceno kandidat izpolni pogoje za pridobitev certifikata D ravni.

5.  Podelitev certifikatov

Na osnovi pozitivnega mnenja ocenjevalcev prejmejo kandidati formalno listino – certifikat in dodatno potrdilo o pridobitvi certifikata ter se uredi vnos certifikanta v mednarodno IPMA® evidenco. Certifikat velja od tega datuma naprej pet let.