IPMA SloCert – Pogoji za kandidate

A-raven: Certificirani direktor projektov (Certified Projects Director)

Kandidat, ki si želi pridobiti naslov "certificiranega direktorja projektov", mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je zadnjih 8 let najmanj 5 let deloval na področju managementa strateško pomembnega portfelja ali programa projektov, od tega vsaj 3 leta v vodstveni funkciji tega področja in 2 leti na managiranju projektov. Časovno obdobje 8 let se lahko ob ustrezni utemeljitvi podaljša na 12 let.

 • mora biti sposoben managirati kompleksne portfelje ali programe projektov,
 • je v organizaciji odgovoren za kompleksen portfelj ali pomemben program,
 • prispeva k oblikovanju in uresničevanju strategije organizacije in podaja predloge najvišjemu managementu,
 • razvija in usposablja projektni kader s ciljem izboljšanja njihove kompetentnosti na področju projektnega managementa,
 • usmerja projektne managerje in člane portfeljskih ali programskih timov,
 • ima vlogo vodje ali usmerjevalca razvoja kompetentnosti organizacije na področju projektnega managementa.

Kaj je "program projektov"?

Program projektov mora zadovoljevati naslednje kriterije:

 • je vsebinsko zahteven, sestavljen iz več kompleksnih projektov, managerji teh projektov so podrejeni managerju programa oz. portfelja,
 • uresničtev ciljev zahteva sodelovanje več poslovnih sistemov.

 

B-raven: Certificirani senior projektni manager (Certified Senior Project Manager)

Kandidat, ki si želi pridobiti naslov "certificiranega senior projektnega managerja", mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima iz obdobja zadnjih 8 let najmanj 5 let delovnih izkušenj v projektnem managementu, od tega 3 leta kot manager kompleksnih projektov; časovno obdobje 8 let se lahko ob ustrezni utemeljitvi podaljša na 12 let,
 • mora biti sposoben managirati kompleksne projekte,
 • je odgovoren za vse vidike projektnega managementa kompleksnih projektov in vse elemente kompetenc projektnega managementa,
 • managira velik projektni tim in vodi managerje podprojektov,
 • uporablja ustrezne procese, metode, tehnike in orodja projektnega managementa.

Kaj je "kompleksen projekt"?

Kompleksen projekt mora zadovoljevati naslednje kriterije:

 • da je vsebinsko zahteven in ga je zato potrebno členiti na več vsebinsko logičnih zaključenih celot, za katere so zadolženi managerji, ki so podrejeni managerju kompleksnega projekta,
 • v projekt je vključnih večorganizacijskih enot, podjetij in več strok.
   

C-raven: Certificirani projektni manager (Certified Project Manager)

Kandidat, ki si želi pridobiti naslov "certificiranega projektnega managerja", mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima iz obdobja zadnjih 6 let najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri vodenju manj kompleksnih projektov; časovno obdobje 6 let se lahko ob ustrezni utemeljitvi podaljša na 9 let,
 • mora biti sposoben managirati manj kompleksne projekte in/ali asistirati managerju kompleksnih projektov na vseh elementih kompetenc projektnega managementa,
 • je odgovoren za vse vidike projektnega managementa manj kompleksnega projekta ali podprojekta kompleksnega projekta,
 • uporablja ustrezne procese, metode, tehnike in orodja projektnega managementa.
Kaj so "nekompleksni projekti"?
 
Nekompleksen projekt je projekt, ki ne zadovoljujev kriterijev za kompleksen projekt, vendar ima takšen obseg, ki zahteva uporabo večjega števila kompetenc po ICB kriterijih. Projekt z manjšo kompleksnostjo je tak projekt predvsem iz organizacijskega in interdisciplinarnega vidika.
 

D-raven: Certificirani vodja projektne naloge (Certified Project Management Associate)

Kandidat, ki si želi pridobiti naslov "certificiranega vodje projektne naloge", mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti znanja z vseh področij ICB kompetenc,
 • lahko deluje skladno z vsemi področji ICB kompetenc,
 • dela kot član projektnega tima ali je član osebja projektnih managerjev,
 • ima široko znanje projektnega managementa in sposobnost apliciranja tega znanja.

Trajanje veljavnosti certifikatov na vseh ravneh je pet let. Po poteku tega obdobja se lahko certifikati obnovijo (glej "podaljšanje certifikata"). Lahko pa se nosilec certifikata ob izteku njegove veljavnosti (oziroma tudi že prej) certificira po prilagojenem postopku (brez izpita ter s prilagojenim zagovorom poročila o projektu oziroma programu) na višji ravni certifikata.