IPMA SloCert – Postopek certifikacije

Postopek certifikacije za IPMA® ravni A, B in C

1. Vloga za certifikat A, B in C

OBR_Prijavnica-IPMA-SloCert_2015 (1. list oziroma zavihek)

 • ime in priimek, rojstni datum, izobrazba, poklic
 • mobilni telefon, e-naslov,
 • organizacija zaposlitve, naslov, telefon,
 • plačnik certifikacije, naslov, IŠ,
 • domač naslov,
 • prijava za raven A, B ali C v Ciklu 1 ali Ciklu 2,
 • datum, podpis kandidata,
 • ime in priimek, datum, podpis strokovnjaka, ki priporoča kandidata za postopek certificiranja (kandidata lahko priporoči strokovnjak, ki predstavlja “naročnika” projektov, ki jih je kandidat uspešno realiziral ali drug strokovnjak s področja projektnega managementa, ki meni da je kandidat primeren za postopek pridobitve certifikata IPMA®).

Strokovna biografija z naslednjimi podatki:

 • podatki z dokazili o izobrazbi in ostalih usposabljanjih,
 • podatki o dosedanjih zaposlitvah kandidata,
 • opis delovnih izkušenj iz projektnega managementa,
 • popis projektov (oz. programov), ki jih je kandidat vodil in uspešno izpeljal,
 • popis predavanj in usposabljanja s področja projektnega managementa, ki se jih je kandidat udeležil.

OBR_Prijavnica IPMA SloCert_2015(2. list oziroma zavihek)

Kandidat posreduje prijavo z dokumentacijo na naslov:

Slovensko združenje za projektni management
Program IPMA® SloCert
Stegne 7
SI-1000 Ljubljana

Vloga se posreduje tudi v e-obliki na naslov: slocert@zpm.si

Vlogo kandidata pregleda komisija ocenjevalcev, oceni ustreznost kandidata za certifikacijo in pripravi predloge za razgovor s kandidatom.

2. Razgovori s kandidati

Vsi kandidati so povabljeni na informativni sestanek, kjer se seznanijo s procesom certifikacije. Ocenjevalci v razgovoru s kandidatom preverjajo njegovo izpolnjevanje pogojev za posamezen nivo certifikata, preverja se samoocena kandidata, ugotavlja se morebitno dodatno potrebno izobraževanje, naredi se prva analiza ustreznosti predlaganega projekta/programa za izdelavo poročila in podobno.

3.  Delavnice s področja kompetenc po ICB

Kandidati se po potrebi udeležijo posebnih tematskih delavnic, na katerih izpopolnjujejo svoje znanje projektnega managementa ter se pripravljajo na pisni izpit. Odličitev o udeležbi na teh delavnicah je prepuščena kandidatu.

Program certifikacije je namenjen ocenjevanju ustrezne projektne usposobljenosti kandidatov, ne pa hkrati njihovemu usposabljanju. Ker pa se je v preteklih letih izkazalo, da znanje kandidatov pogosto ni na dovolj visokem nivoju za uspešno opravljanje izpitov, smo se odločili, da opcijsko ponudimo posebne tematske delavnice. Le-ti niso neposredno del samega programa IPMA® SloCert, pokrivajo pa tematiko skladno s Strukturo znanj projektnega managementa in se izvajajo kot priprava na pisni izpit. Odločitev, ki smo jo sprejeli v preteklih letih, da certifikacijskim kandidatom ponudimo te opcijske delavnice se je izkazala kot pravilna, saj se je večina certifikacijskih kandidatov odločilo, da se na njih prijavi.

Opomba: v kolikor se v posameznem ciklusu na te opcijske delavnice ne prijavi dovolj kandidatov za rentabilno izvedbo delavnic, potem se delavnice ne izvedejo in jih odpovemo. Kandidati si dodatno potrebno znanje v tem primeru poskušajo zagotoviti na druge načine; priporočamo seminarje iz osnovnega ali nadaljevalnega modula, ki jih izvaja Slovensko združenje v okviru programa EDUCA.

4.  Delavnica s kandidati

Na delavnici kandidati delajo v različnih skupinah in v različnih vlogah na pripravljenih projektnih primerih, ob tem pa ocenjevalci ocenjujejo določene elemente njihovih kompetenc.

5.  Preverjanje znanj

Razpisana sta dva roka za individualno pisno preverjanje znanj skladno s “Temeljnimi kompetencami projektnega mangementa”. Pozitivna ocena je pogoj za nadaljevanje postopka certifikacije.

Pozitivna ocena se izračuna kot povprečje ocenjenega znanja in izkušenj, pri čemer velja, da je za pozitivno oceno potrebno na različnih ravneh certificiranja doseči različne minimalne vrednosti in sicer:

A-raven B-raven C-raven D-raven
Znanje 7 6 5 4
Izkušnje 7 6 4 (ni zahtevano)
Povprečje 7 6 4,5 4

6.  Sestanek in razgovori s kandidati o poročilih

Ocenjevalci na sestanku potrdijo tisti projekt/program kandidata, ki je primeren za izdelavo poročila. Kandidat nato po prejetih navodilih izdela poročilo o projektu/programu. Med pripravo poročila se kandidati v razgovoru z ocenjevalci posvetujejo glede najasnosti oz. preverijo ustreznost pripravljanja poročila.

7.  Predaja in ocena poročila

Ocenjevalci ocenijo ustreznost poročila glede na kriterije certifikacije IPMA®.

8.  Zagovor poročila

Ko so izpolnjeni vsi pogoji, kandidat zagovarja izdelano poročilo pred dvo- ali tri-člansko komisijo ocenjevalcev.

9.  Podelitev certifikatov

Na osnovi pozitivnega mnenja ocenjevalcev prejmejo kandidati formalno listino – certifikat in dodatno potrdilo o pridobitvi certifikata ter se uredi vnos certifikanta v mednarodno IPMA® evidenco. Certifikat velja od tega datuma naprej pet let.

Postopek certifikacije za IPMA® nivo D

1. Vloga za certifikat D

OBR_Prijavnica IPMA SloCert_2015 (1. list oziroma zavihek)

 • ime in priimek, rojstni datum, izobrazba, poklic,
 • mobilni telefon, e-naslov,
 • organzacija zaposlitve, naslov, telefon,

 • plačnik certifikacije, naslov, IŠ,

 • domač naslov,

 • prijava za raven D v Ciklu 1 ali Ciklu 2,

 • datum, podpis kandidata.

Strokovna biografija z naslednjimi podatki:

 • podatki o izobrazbi in ostalih usposabljanjih s področja projektnega managementa,

   

   

 • podatki o dosedanjih zaposlitvah kandidata in morebitne izkušnje iz projektnega managementa.

OBR_Prijavnica IPMA SloCert_2015 (2. list oziroma zavihek)

prijavo z dokumentacijo na naslov:

Kandidat posreduje

Slovensko združenje za projektni management
Program IPMA® SloCert

Stegne 7
SI-1000 Ljubljana

Vloga se posreduje tudi v e-obliki na naslov: slocert@zpm.si.

Vlogo kandidata pregleda komisija ocenjevalcev, oceni ustreznost kandidata za certifikacijo in pripravi predloge za razgovor s kandidatom.

2. Razgovori s kandidati

Vsi kandidati so povabljeni na informativni sestanek, kjer se seznanijo s procesom certifikacije. Ocenjevalci v razgovoru s kandidatom preverjajo njegovo izpolnjevanje pogojev za izbran nivo certifikata, preverja se samoocena kandidata in se ugotavlja morebitno dodatno potrebno izobraževanje.

3.  Delavnice s področja kompetenc po ICB

Kandidati se po potrebi udeležijo posebnih tematskih delavnic, na katerih izpopolnjujejo svoje znanje projektnega managementa ter se pripravljajo na pisni izpit. Odličitev o udeležbi na teh delavnicah je prepuščena kandidatu.

Program certifikacije je namenjen ocenjevanju ustrezne projektne usposobljenosti kandidatov, ne pa hkrati njihovemu usposabljanju. Ker pa se je v preteklih letih izkazalo, da znanje kandidatov pogosto ni na dovolj visokem nivoju za uspešno opravljanje izpitov, smo se odločili, da opcijsko ponudimo posebne tematske delavnice. Le-ti niso neposredno del samega programa IPMA® SloCert, pokrivajo pa tematiko skladno s Strukturo znanj projektnega managementa in se izvajajo kot priprava na pisni izpit. Odločitev, ki smo jo sprejeli v preteklih letih, da certifikacijskim kandidatom ponudimo te opcijske delavnice se je izkazala kot pravilna, saj se je večina certifikacijskih kandidatov odločilo, da se na njih prijavi.

4.  Preverjanje znanj

Razpisana sta dva roka za individualno pisno preverjanje znanj skladno s “Temeljnimi kompetencami projektnega mangementa”. S pozitivno oceno kandidat izpolni pogoje za pridobitev certifikata D ravni.

5.  Podelitev certifikatov

Na osnovi pozitivnega mnenja ocenjevalcev prejmejo kandidati formalno listino – certifikat in dodatno potrdilo o pridobitvi certifikata ter se uredi vnos certifikanta v mednarodno IPMA® evidenco. Certifikat velja od tega datuma naprej pet let.