Projektna mreža Slovenije – Pretekle številke do leta 2014

Pretekle številke Projektne mreže - do leta 2014

Objavljamo vse številke Projektne mreže Slovenije, ki so zgolj v tiskani obliki izhajale do konca leta 2014.
ŠtevilkaPrispevek
Letnik 17, številka 2/3, november 2014 Projektna_mreza_december_2014Brigita Gajšek, Jure Kovač: Metode in tehnike managementa portfelja projektov
Klemen Kavčič, Ilka Rečnik-Krajnc, Dušan Gošnik: Vloga in pomen popisa procesov pri izboljšanju izvajanja dejavnosti menedžmenta
Lovro Krajnc: Spremljanje in nadzor projektov v velikih podjetjih in korporacijah
Letnik 17, številka 1, april 2014 Projektna_mreza_april_2014Saša Mencinger, Aljaž Stare: Kontroliranje in nadzor projekta na primeru investicijskih gradbenih projektov
Uroš Kušar, Janez Kušar: Izzivi obvladovanja mednarodnih projektov
Letnik 16, številka 3, december 2013 Projektna_mreza_december_2013Nika Gruden, Aljaž Stare: Vedenjske kompetence slovenskih projektnih managerjev: razvitost in vpliv na izvedbo projektov
Aljaž Daković, Igor Vrečko: Aplikacija in integracija agilnih projektnih metodologij pri projektih razvoja mobilnih aplikacij
Iztok Palčič: Projektni način dela v slovenskih proizvodnih podjetjih
Letnik 16, številka 2, september 2013 Projektna_mreza_september_2013Primož Rejec: Informacijsko podprto projektno vodenje v gradbenem podjetju Gradia, d. o. o.
Danilo Kozoderc: Moderacija pri projektnem delu
Marko Nemec Pečjak: Agilno obvladovanje projektov
Letnik 16, številka 1, april 2013 Projektna_mreza_april_2013Maja Mahne: Uporaba metod in tehnik pri projektih, sofinanciranih iz EU
Stojan Gorup: Poslovni model OVE/F2G V.1 za učinkovitejši energetski menedžment logističnih podjetij
Letnik 15, številka 3, december 2012 Projektna_mreza_december_2012Mira Cevc, Mirko Markič: Kompetence menedžerjev projektov v teoriji in praksi
Bojan Zevnik:  Pregled možnosti uporabe projektnega menedžmenta v Slovenski vojski  
Letnik 15, številka 2, september 2012 Projektna_mreza_september_2012Zoran Kuhar: Metodologija za finančno analizo in kontrolo izvajanja projektov v gradbeništvu
Dijana Madžarac: Pomen turistične komponente pri načrtovanju projekta EPK za razvoj destinacije kulturnega turizma
Letnik 15, številka 1, april 2012 Projektna_mreza_april_2012Aleksander Srdić, Jana Šelih: Tveganja v gradbenem projektu - so ali niso obvladljiva?
Matjaž Knez, Andrej Predin, Bojan Rosi: Poslovni model OVE/F2G V.1 za učinkovitejši energetski menedžment logističnih podjetij
Iztok Palčič: Uspeh projekta: kako se je koncept spreminjal skozi čas in kako je z uspešnostjo projektov v Sloveniji  
Letnik 14, številka 4, december 2011   Projektna_mreza_december_2011Borut Jereb, Tina Cvahte, Bojan Rosi: Prepoznavanje in analiza tveganj v oskrbovalnih revijah
Jernej Nučič: Upravljanje s tveganju na projektu in v portfelju projektov
Renata Kenda, Robert Kaše: Nagrajevanje projektnega tima - skupinsko ali individualno?
Letnik 14, številka 3, september 2011    Projektna_mreza_september_2011Matej Vogrinčič: Projekt vzpostavitve fotovoltaičnega sistema
Jožica Blatnik: Projektno delo v filmski produkciji
Igor Krašovec: Poročilo o ustanavljanju centra Republike Slovenije za upravljanje IPA projektov v državah Zahodnega Balkana in v Turčiji
Letnik 14, številka 2, april 2011     Projektna_mreza_april_2011Janez Kušar, Iza Login, Lidija Rihar, Marko Starbek: Timsko delo in sočasno osvajanje izdelkov
Žiga Pfeifer:  Sinergija projektnega menedžmenta in menedžmenta informacijskih sistemov  
Vesna Urbanija: Vodenje življenjskega cikla sistemov v Natu  
Letnik 13, številka 3, december 2010   Projektna_mreza_december_2010Miloš Jovanović, José Moreno Pérez, Bojan Lalić, Vladimir Todorović: Use of cost analysis, estimation and risk management in making project management decisions in construction projects
Žiga Pfeifer: Vodenje projektov javno-zasebnih partnerstev
Jerneja Kronovšek: Projektni pristop k uvajanju kakovosti na visokošolskem zavodu s pomočjo stage-gate metodologije Vodenje projektov javno-zasebnih partne
Letnik 13, številka 2, september 2010 Projektna_mreza_september_2010Janja Šuler : Proces izbora projektov v projektni portfelj in njegovo upravljanje kot način doseganja strateških ciljev
M ichael S. Tomasik : Primerjava izkušenj projektnega vodenja v ZDA, Italiji in Združenih arabskih emiratih
Andrej Šumer: Vse teče v tri krasne: Kako vzpostaviti novo turistično destinacijo na primeru regije Zasavje
Andrej Škarabot, Andrej Kerin : Izrazi na področju projektnega menedžmenta
Letnik 13, številka 1, april 2010 Projektna_mreza_april_2010Klavdija Snežič, Milka Pungartnik, Rok Snežič : Projektni menedžment v državni upravi
Igor Vrečko: Projektna usposobljenost in certificiranje projektnih menedžerjev v Republiki Sloveniji
Marjan Leber, Majda Bastič : Inovacijska sposobnost kot ključna kompetenca v industrijskem okolju  
Veronika Obu : Vloga marketinga pri projektu uvajanja medicinskih pripomočkov na trg - Praktični primer iz farmacevtske industrije  
Letnik 12, številka 3, december 2009 Projektna_mreza_december_2009Aljaž Stare: Management sprememb v fazi izvedbe projekta
Dušan Črnigoj, Andrej Škarabot: Programi, portfelji, večprojektni sistemi
Dušan Gošnik: Ključne lastnosti vodij projektov - primerjava na področju izvajanja 6 sigma in ne 6 sigma projektov
Klemen Medved: Nova vloga projektne pisarne v poslovnem sistemu Mercator, d.d.
Letnik 12, številka 2, september 2009 Projektna_mreza_september_2009Dejan Petrović, Marko Mihić, Vladimir Obradović: How to Achieve Organizational Goals by Strategic Project Management
Igor Vrečko, Anton Hauc: Pomen inovativnosti za uspešnost projektnega delovanja in pomen projektnega delovanja za vzpodbujanje inovativnosti
Jana Barba, Mitja Kožman: Vpliv obvladovanja tveganj na izvedbo projektov informatizacije in uspešnost podjetij
Marko Nemec Pečjak: I nformacijska podpora projektnemu managementu
Letnik 12, številka 1, marec 2009 Projektna_mreza_marec_2009Iztok Palčič, Borut Buchmeister, Bojan Lalić: Analitični hierarhični proces kot orodje za ocenjevanje in izbiro projektov
Srečo Zakrajšek, Aljaž Stare: Projektno delo v slovenski medijski produkciji
Jaro Berce: Tao veščine za vodenje projektov
Mateja Burgar Makovec, Katja Sajtl: Obseg projektov glede na osem kriterijev
Letnik 11, številka 3, december 2008 Projektna_mreza_december_2008Dušan Gošnik: Management sodelovanja med različnimi funkcijami v projektih razvoja novih izdelkov kot podlaga za razvoj inovacij
Sabina Čepon:  Medkulturne razlike kot vir tveganja pri izvedbi projekta
Alenka Planinc Rozman: Moderator – (nova) vloga v projektnem managementu
Bojan Rosi, Maja Fošner, Tomaž Kramberger: Kakovostni projektni management vpeljevanja novosti v visokošolskem izobraževanju
Letnik 11, številka 2, junij 2008 Projektna_mreza_junij_2008Rudi Rozman: Namen in cilji projekta
Ivan Mihajlović, Živan Živković, Aca Jovanović, Nada Štrbac: Primerjava managementa projekta in portfelja v srbskih organizacijah
Igor Čuček: Predstavitev zrelostnih modelov kot orodij pri razvoju projektne kulture
Saša Štivan: Projektni management na področju razvoja informacijskih sistemov v Sloveniji
Slobodanka Camiliti: Inoviranje procesov managementa - uvajanje projektnega dela v podjetje
Letnik 11, številka 1, marec 2008 Projektna_mreza_marec_2008 Janez Kušar, Lidija Bradeško, Aljaž Stare, Marko Starbek: Razširjeno obvladovanje tveganj pri projektih naročil izdelkov/storitev
Aleksander Janeš, Armand Faganel: Zadovoljstvo udeležencev projekta poslovne odličnosti v PS Mercator, d.d.
Matej Zalar: Primerjava tehnik spremljanja in nadziranja stroškov projekta
Dušan Gošnik: Dejavniki uspeha projektov razvoja izdelkov
Mateja Burgar Makovec: Uvedba projektnega načina dela v podjetju TPV
Letnik 10, številka 3, december 2007 Projektna_mreza_december_2007 dr. Brane Semolič: Zagon projekta
dr. Jure Kovač: Uvod v preučevanje razvoja projektnega managementa v našem okolju
mag. Igor Vrečko: Obvladovanje poslovnih in strateških kriz s projektnim managementom
Lidia Jurše, dr. Anton Hauc: Strateško in projektno usklajevanje kot pogoj za uspešno gradnjo železniške infrastrukture na primeru vhoda
Marko Leskovšek: Projekti po projektih gradnje čistilnih naprav
Letnik 10, številka 2, junij 2007 Projektna_mreza_junij_2007 Pieter Steyn: Organizational Excellence Delivers Project Management Maturity
Constanta Nicoleta Bodea: E-learning – a Solution for Project Management Excellence
Sebastian Dworatschek, Tina Nehlsen, Ina Gatzmaga: Project Organization and Quality - as Seen by Various Expert Studies
Marko Mihić, Dejan Petrović, Vladimir Obradović: Strategic Project Management – Tool for Reaching Business Excellence
Miles Shepherd: Maturity, Excellence and Other Silver Bullets
Brane Semolič, Jure Kovač: Starting Points of Project Excellence
Letnik 10, številka 1, marec 2007 Projektna_mreza_marec_2007 dr. Vojko Potočan: Projektna organizacija v sodobnih razmerah poslovanja
mag. Mojca Skok, dr. Tomaž Kern: Povezovanje informacijskega sistema podjetja in informacijskega sistema za vodenje in upravljanje projektov
Dejan Romih, dr. Žan Oplotnik, Sandi Kolar: Projektno financiranje komunalne infrastrukture na temelju javno-zasebnega partnerstva
dr. Edvard Kolar: Projektno vodenje razpisov za sofinanciranje športa in ljubiteljske kulture iz proračuna občine Vrhnika
mag. Mitja Tizaj, mag. Tanja Arh: Projektni pristop pri prenovi spletnega portala Cankarjevega doma
Letnik 9, številka 3, december 2006 Projektna_mreza_december_2006 Tadej Lebič, Vesna Sotlar: Projektni portfeljni management s poudarkom na izbiranju projektov nevladnih neprofitnih organizacij
dr. Brane Semolič: Projekti razvoja nove vrednosti – moč inovativnega poslovnega modela podjetja
mag. Dušan Gošnik: Projektni management v dinamičnem razvoju novih izdelkov
Milan Krajnc Pavlica, Simona Krajnc Pavlica: S projektnim vodenjem proti krizi v podjetju
Andreja Križnič: Projektni način dela kot konkurenčna prednost na področju elektronskih komunikacij
Tadej Lužnik, spec.: Management investicijskih projektov v delniški družbi Hit
Letnik 9, številka 2, junij 2006 Projektna_mreza_junij_2006 dr. Tomaž Kern, Metka Prelc: Tveganja v projektih in njihovo obvladovanje
dr. Igor Pšunder, Nadja Ferlan: Pomanjkljivost metod presojanja upravičenosti in uspešnosti investicijskih projektov ter analiza njihovega poznavanja v Sloveniji
dr. Milena Sedovnik: Model izvajanja strategij s projekti
dr. Boštjan Aver, mag. Janez Pustatičnik: Projektni management v Vzajemni d.v.z.
Milan Krajnc Pavlica: Vpliv osebnih ciljev na napredovanje projekta
Letnik 9, številka 1, marec 2006 Projektna_mreza_marec_2006prof. dr. Anton Hauc: Projekti v proizvodnji
dr. Peter Meža: Projektni model poprevzemne integracije servisnih mrež
Dušan Balažič, Zoran Račič, mag. Andrej Androjna: Stalne izboljšave pri remontnih projektih
Ambrož Rožman, mag. Andrej Androjna: Projektna zasnovana organizacija vzdrževanja
Branko Cvelbar, Andreja Sladoje Jemec: (Nove) priložnosti medpodročnih projektov
Renato Golob: Dileme pri oblikovanju projektne organizacijske strukture
Letnik 8, številka 1-3, december 2005 Projektna_mreza_december_2005mag. Tomaž Kuhl: Projektni management kot orodje razvoja v malih podjetjih
mag. Tatjana Fulder, dr. Iztok Palčič, dr. Andrej Polajnar: Razvoj proizvodnih sposobnosti in učinkovitost izvajanja projektov v industrijskih grozdih
mag. Matjaž Madžarac: Analiza položaja projektnih informacijskih sistemov v slovenskih podjetjih
Lojze Osvald: Projekt šestega okvirnega programa EU
mag. Aljaž Stare: Projektni manager kot poklic
Marec 2004 - številka 1, letnik 7           
Junij 2004 - številka 2, letnik 7
September 2004 - številka 3, letnik 7 
December 2004 - številka 4, letnik 7 
Junij 2003 - številka 2, letnik 6     
September 2003 - številka 3, letnik 6
December 2003 - številka 4, letnik 6