Select Page

Projektna mreža Slovenije – ISSN 2386-0227 (elektronska izdaja)

»Projektna mreža Slovenije« izhaja v elektronski obliki. Revija objavlja znanstvene ter strokovne članke iz področja projektnega managementa. Jezik člankov je slovenski, s povzetki v angleškem jeziku. Objavljamo tudi članke v angleškem in hrvaškem jeziku, s povzetki v slovenskem in angleškem jeziku.
Vsako leto se izda nov letnik revije »Projektna mreža Slovenije« (PMS). Vsak letnik PMS obsega poljubno število člankov.

Predložitev člankov v objavo

 • Članki bodo poslani v pregled recenzentom samo pod pogojem, da niso avtorsko zaščiteni ali predhodno objavljeni, da jih ne obravnavajo za objavo drugje in da ne čakajo za tisk drugje.
 • Članki naj obsegajo med 6.000 in 10.000 besed (16 – 20 A4 strani). V primeru, da članek presega priporočeno dolžino, urednik odloča o objavi.
 • Za pripravo članka uporabite predpisan format: predloga za pisanje članka.
 • Članek predložite v objavo v MS Word-u na e-pošto: brigita.gajsek@um.si
 • Prejeti članki bodo poslani dvema primernima recenzentoma, primarno iz mednarodnega uredniškega odbora revije. Avtorji bodo prejeli odgovor o sprejetju ali zavrnitvi najkasneje v tridesetih dneh po predložitvi. Recenzenti so anonimni.
 • V primeru, da ima članek več avtorjev, bo avtor, ki oddaja članek, korespondenčni avtor, ki bo odgovoren za obveščanje vseh soavtorjev o postopku.
 • Če je potrebno, avtorji popravijo članek in se pri tem v celoti opirajo na priporočila recenzentov. Pri ponovni oddaji popravljenega članka avtorji predložijo:
  • popravljen članek v MS Word-u z označenimi popravki,
  • odgovor na pripombe ocenjevalcev v ločenem dokumentu.

Pred objavo korespondenčni avtor podpiše Licence to Publish.

Zaračunavanje stroškov sprejemanja/priprave člankov
»Projektna mreža Slovenije« ne zaračunava stroškov sprejemanja/priprave člankov in ne izplačuje honorarjev recenzentom in avtorjem.

Avtorske pravice
Od avtorjev se ne zahteva prenos avtorskih pravic na revijo.