Certificiranje s področja projektnega managementa se deli na ravni, odvisno ali tega ali se nanaša na programe ali portfelje projektov, kompleksne projekte, na manj zahtevne projekte ali pa gre le za izvajanje projektnih nalog kjer je potrebno le teoretično obvladovanje znanj s področja projektnega managementa.


R

Zagotavljanje usposobljenosti

Zaposleni, ki so že bili vključeni v vodenje in izvajanje projektov in imajo izkušnje s področja projektnega managementa pridobijo dodatno usposobljenost in tako lahko pomembno pripomorejo k izboljšanju vodenja in izvajanja projektov.

R

Večja strokovnost

Poveča se strokovnost pri obvladovanju projektov, projektov, ki so združeni v programe ali portfelj projektov, v vseh fazah od določitve projektov, njihove priprave zagona izvajanja, izvajanja ter predaje rezultatov projekta v namensko uporabo ali pri projektih za zunanje naročnike od priprave ponudbe, izvedbe in predaje.

R

Poslovna uspešnost in konkurenčna prednost

Certificirani projektni managerji pomembno prispevajo k uspešnemu izvajanju projektov za lastne razvojne in druge potrebe ali projektov za zunanje naročnike; ta uspešnost je pomembna tudi za pridobitev večje konkurenčnosti.

R

Mednarodna veljavnost

Certifikati so pridobljeni v okviru programa certificiranja mednarodnega združenja IPMA – International Project Management Association,katerega član je tudi ZPM – Slovensko združenje za projektni management.

R

Različne stopnje certifikacije

Certifikati se navezujejo na značilnosti projektov, programa ali portfelja projektov in so temu primerno deljeni na štiri ravni s tem, da se lahko pridobi certifikat tudi samo za prikaz znanja s področja projektnega managementa.

R

Izkušeni ocenjevalci

Za procese certificiranja so odgovorni izkušeni strokovnjaki s pooblastili IPMA v okviru programa IPMA ® SloCert ZPM.A-raven: Certificirani direktor projektov

Certifikat te ravni lahko pridobijo vsi, ko so pri programih projektov, portfeljih projektov ali kompleksnih projektih vodili:

 • programe ali portfelje projektov v podjetjih, bankah in drugih organizacijah,
 • strateške, razvojne, dolgoročne programe razvoja in poslovanja,
 • portfelje, programe projektov v projektno usmerjenih podjetjih za zunanje naročnike ali za potrebe lastnega razvoja,
 • razvojno investicijske programe projektnih gospodarskih družb za izvajanje raziskovalno – razvojnih, investicijskih in drugih programov skupnega namena,
 • strateške razvojne programe v občinah,
 • strateške programe v organizacijah na področju zdravstva, šolstva in drugih neprofitnih,
 • programe razvoja na različnih razvojnih področjih vladnih institucij, ali nacionalne programe razvoja na različnih razvojnih področjih,
 • mednarodne programe projektov ki so vezani na obveznosti, ki izhajajo iz članstva Slovenije v EU.
B-raven: Certificirani senior projektni manager

Certifikat te ravni lahko pridobijo vsi, ko so vodili:

 • strateško pomembne, raziskovalno-razvojne, poslovne, investicijske, marketinške, organizacijske, IT in druge projekte,
 • kompleksne projekte za zunanje naročnike ali projekte lastnega razvoja v projektno usmerjenih podjetjih,
 • kompleksne projekte skupnega pomena pri projektnih podjetjih, konzorcijih ali drugih združevalnih asociacijah,
 • projekte občine ali skupnih projektov več občin,
 • kompleksne projekte v zdravstvu, šolstvu, kulturi, državni upravi in drugih neprofitnih organizacijah,
 • projekte nacionalnih razvojnih programov,
 • ali koordinirali mednarodne projekte ali skupne projekte, financirane s strani EU.

Kompleksni projekti so projekti z obsežno izvedbo, vključujejo veliko število raznovrstnih izvajalcev, zahtevajo obsežno projektno organizacijo, projekt je pod vplivom veliko raznovrstnih vplivnih dejavnikov, zahtevajo večja finančna sredstva in obsežen nadzor stroškov, zaključevanje in predajo projekta prevzemnikom ki je kompleksna in obsežna glede pridobitve vseh soglasij.

C-raven: Certificirani projektni manager

Certifikat te ravni lahko pridobijo vsi, ko vodili:

 • manj kompleksne (enostavne) raziskovalno-razvojne, poslovne, investicijske, marketinške, organizacijske, IT in druge projekte,
 • projekte za zunanje naročnike ali projekte lastnega razvoja  v projektno usmerjenih podjetjih,
 • enostavne nacionalne projekte,
 • manj zahtevne projekte občin,
 • manj zahtevne projekte v zdravstvu, šolstvu, kulturi, državni upravi in drugih neprofitnih organizacijah,
 • podprojekte nacionalnih razvojnih programov,
 • podprojekte pri mednarodnih projektih, pri skupnih projektih, financiranih s strani EU.
D-raven: Certificirani vodja projektne naloge

Certifikat te ravni lahko pridobijo vsi, ko so člani v različnih projektnih timih, prevzemajo vodenje določenih projektnih nalog v okviru nekega projekta, sodelujejo pri organiziranju projektnega dela in pri manj kompleksnih projektih kot:

 

 • člani projektnega tima,
 • člani izvajalnih projektnih timov,
 • vode projektnih nalog,
 • sodelujoči pri izboljšanju trenutne projektne organiziranosti,
 • člani projektnih pisarn in drugih oblik organizirane podpore izvajanju projektnih nalog.

Poudarek pri tem certificiranju je na potrditvi znanj s področja projektnega managementa.

V praksi se projektni managerji različno poimenujejo, zelo pogosto kot vodja projekta, koordinator projekta, skrbnik projekta, direktor projekta, odgovorni za projekt in podobno. Ne glede na to, si lahko pridobijo certifikat vsi, ki so morebiti tako poimenovani in je poudarek je na njihovi odgovornosti za projekt in vodenje izvajanja projektov v skladu s pooblastili, ki jih prejmejo s strani s svojih nadrejenih.

Postopek certifikacije

Poglejte celoten postopek certifikacije

Cenik certifikacije

Stroški, povezani s postopkov certifikacije

Pogoji za kandidate

Preberite pogoje, ki jih morate izpolnjevati

Pomembni datumi

Pomembni, datumi povezani s certifikacijo

Prijavnica

Oddajte elektronsko prijavnico na certificiranje


certificiranih strokovnjakov po svetu

Obnovitev certifikata

Preberite informacije o obnovitvi certifikata, če ga že imate

Seznam certificirancev

Uradna baza vseh certificranih strokovnjakov


Aktualni razpis

Trenutno je odprt razpis za prijavo

 

Prijavi se!

O programu IPMA® SloCert so spregovorili tudi naši certificiranci


Pišite nam!

7 + 11 =

Slovensko združenje za projektni management (ZPM) je neprofitna organizacija, ki vzpodbuja razvoj projektnega managementa v Sloveniji in prispeva k razvoju tega področja v svetovnem merilu. Svojim članom in širši javnosti zagotavlja strokovni in osebni razvoj ter s svojimi storitvami in informacijami omogoča kvalitetnejše sprejemanje strateških in projektnih odločitev.

Slovensko združenje za projektni management želi biti napredno, mednarodno prepoznavno in uveljavljeno ter v regiji vodilno združenje za projektni management. Združenje v svoji mreži združuje tako posamezne strokovnjake, kot tudi podjetja, ki so včlanjena v združenje kot korporacijski člani.

Pod okriljem združenja izvajamo številne programe in storitve kot so Projektni forum, Projektna mreža Slovenije, ZPM mrežnik, ZPM Educa, ZPM dogodki, IPMA® SloCert, Mladi projektni managerji…

Več o združenju si lahko preberete na naši spletni strani.

Člani Slovenskega združenja za projektni management so del velike družine strokovnjakov, ki se strokovno in/ali raziskovalno srečujejo z različnimi področji projektnega menedžmenta, kot so to na primer vodenjem projektov, sodelovanjem v projektnih timih, vodenjem programov ali portfeljev projektov, vodenjem ali delovanjem v projektnih pisarnah, kontroliranjem ali revizijo projektov, naročanjem ali upravljanjem projektov in podobno.

Članstvo v združenju prinaša posameznikom in podjetjem vrsto koristi in priložnosti, ki daleč presegajo stroške letne članarine v združenju. V nadaljevanju izpostavimo samo nekatere med njimi, ki pa so sicer predmet stalnega dopolnjevanja. Več o članstvu si lahko preberete tukaj.

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PROJEKTNI MANAGEMENT
STEGNE 7, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5830559
Številka TR: SI56 6100 0001 0192 622
Davčna številka:     SI48549983

Internetna stran: http://www.zpm-si.com
E-pošta:     info@zpm.si
Telefon     031 795 195 (Rok Petje)