Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati glede na nivo certificiranja
Trajanje veljavnosti certifikatov na vseh ravneh je pet let. Po poteku tega obdobja se lahko certifikati obnovijo (glej “obnovitev certifikata“). Lahko pa se nosilec certifikata ob izteku njegove veljavnosti (oziroma tudi že prej) certificira po prilagojenem postopku (brez izpita ter s prilagojenim zagovorom poročila o projektu oziroma programu) na višji ravni certifikata.

RAVEN

PROJEKT

PROGRAM

PORTFELJ

IPMA Raven A

Najmanj 5 let delovnih izkušenj kot projektni manager zelo kompleksnih projektih, od tega vsaj 3 leta na projektih strateške ravni.

Najmanj 5 let delovnih izkušenj kot manager programa v kompleksnem okolju na strateški ravni.
ALI
Najmanj 4 leta delovnih izkušenj kot manager programa v kompleksnem okolju.
IN
Najmanj 3 leta delovnih izkušenj kot projektni manager zelo kompleksnih projektov strateške ravni.

Najmanj 5 let delovnih izkušenj kot manager portfelja v kompleksnem okolju na strateški ravni.
ALI
Najmanj 4 leta delovnih izkušenj kot manager portfelja v kompleksnem okolju.
IN
Najmanj 3 leta delovnih izkušenj kot projektni manager ali manager programa zelo kompleksnih projektov strateške ravni.

IPMA Raven B

Najmanj 5 let delovnih izkušenj kot projektni manager, od tega vsaj 3 leta na kompleksnih projektih.

Najmanj 5 let delovnih izkušenj kot manager programa, od tega vsaj 3 leta na kompleksnih programih.

Najmanj 5 let delovnih izkušenj kot manager portfelja, od tega vsaj 3 leta na kompleksnih portfeljih.

IPMA Raven C

Najmanj 3 leta delovnih izkušenj kot projektni manager manj kompleksnih projektov.
ALI
Najmanj 3 leta delovnih izkušenj kot pomočnik projektnega managerja kompleksnih projektov.

IPMA Raven D

Izkušnje nisi potrebne.

Kompleksnost projektov, programov in portfeljev

Za ocenjevanje kompleksnosti projektov, programov in portfeljev kandidatov se uporablja obrazec Matrika ocenjevanja kompleksnosti P/Pg/Pf. Glede na opredelitve v ICR4 je opredeljenih 10 področij, za katere se ocenjuje kompleksnost.

Ocenjevana področja so razdeljena v tri skupine in sicer:

1) Indikatorji zmožnosti (capability-based indicators)
– Namen, cilji, rezultati (kompleksnost izhodnih elementov)
– Procesi, metode, orodja in tehnike (kompleksnost procesov)
– Finančni in drugi viri (kompleksnost vhodnih elementov)
– Tveganja in priložnosti (kompleksnost tveganj)

2) Indikatorji vsebine (context-based indicators)
– Deležniki in okolje (kompleksnost strateških elementov)
– Odnosi z matično organizacijo (organizacijska kompleksnost)
– Kulturne in družbene okoliščine (družbeno-kulturna kompleksnost)

3) Indikatorji managiranja in voditeljstva (management and leadership based indicators)
– Vodenje, timsko delo, odločanje (kompleksnost timskih elementov)
– Stopnja inovativnosti, splošni pogoji (kompleksnost inoviranja)
– Projektna struktura, zahtevnost koordinacije (kompleksnost autonomije)

Kompleksnost se ocenjuje za vse P/Pg/Pf kandidata, s katerimi slednji dokazuje izpolnjevanje pogojev za certificiranje na izbrani ravni in področju certificiranja. Kompleksnost se ocenjuje na lestvici od 1 do 4, pri čemer velja, da ocena 1 pomeni zelo nizko kompleksnost ocenjevanega kriterija, 3 pomeni nizko kompleksnost ocenjevanega kriterija, 2 pomeni visoko kompleksnost ocenjevanega kriterija in 1 pomeni zelo visoko kompleksnost ocenjevanega kriterija. Za certificiranje na ravni C morajo predlagani P/Pg/Pf kandidata ob ocenjevanju njihove kompleksnosti doseči minimalno 16 točk, za certificiranje na ravni B minimalno 25 točk in za certificiranje na ravni A minimalno 32 točk.

Drugi pogoji in informacije

  • Članstvo v združenju ni pogoj za pristop k certifikaciji.
  • Usposabljanje s področja projektnega managementa ni obvezno.
  • Uradni jezik postopka je Slovenščina. Po dogovoru lahko kandidat opravlja certifikacijo tudi v Angleškem jeziku.
  • Za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami, mora kandidat omejitve navesti ob prijavi, da se postopek lahko ustrezno prilagodi.

Slovensko združenje za projektni management zagotavlja pravično in enakovredno obravnavno vseh kandidatov, ki se vključijo v certificiranje IPMA SloCert. Enako obravnavanje pomeni odsotnost neposredne in posredne diskriminacije zaradi katere koli osebne okoliščine osebe, kakor tudi odsotnost katerega koli drugega ravnanja, ki bi lahko pomenila diskriminacijo.