Postopek recertifikacije

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za recertifikacijo so odvisni od ravni certifikata:

Ravni A in B (v petih letih od pridobitve certifikata oziroma zadnje recertifikacije):

 • najmanj 30 mesecev dela na področju projektnega managementa,
 • nivo kompleksnosti del in nalog mora ustrezati ravni certifikata,
 • izvajanje vodstvenih nalog v sistemuprojektnega managementa,
 • opravljenih najmanj 35 ur strokovnega usposabljanja za profesionalni razvoj/letno (skupaj175 ur). Med strokovna usposabljanja uvrščamo sodelovanje na predavanjih, okroglih mizah,delavnicah, na Projektne forumu in drugih konferencah, interna strokovna usposabljanja vokviru ZPM, kot so interna strokovna srečanja, vsakoletno usposabljanje ocenjevalcev IPMASloCert, interna usposabljanja v organizacijah, v katerih so kandidati zaposleni, …). Podatki ousposabljanju morajo biti specificirani na način: –
  • naziv razvojne aktivnosti,
  • opis aktivnosti,
  • datumi izvedbe,
  • katere kompetence so bile obravnavane na usposabljanju,
  • kandidatovo mnenje o izvednih razvojnih aktivnostih.

Raven C (v petih letih od pridobitve certifikata oziroma zadnjerecertifikacije):

 • najmanj 30 mesecev praktičnega dela na področju projektnega managementa,
 • nivo kompleksnosti dela mora ustrezati ravni certifikata,-
 • izvajanje nalog management sodelavcev v sistemu projektnega managementa
 • opravljenih najmanj 35 ur strokovnega usposabljanja za profesionalni razvoj/letno (skupaj175 ur). Podatki morajo biti specificirani na način:
  • naziv razvojne aktivnosti,
  • opis aktivnosti,
  • datumi izvedbe,
  • katere kompetence so bile obravnavane na usposabljanju,
  • kandidatovo mnenje o izvednih razvojnih aktivnostih.

Raven D (v petih letih od pridobitve certifikata oziroma zadnje recertifikacije):

 • opravljenih najmanj 35 ur strokovnega usposabljanja za profesionalni razvoj/letno (skupaj175 ur). Podatki morajo biti specificirani na način:
  • nazivrazvojne aktivnosti,
  • opis aktivnosti,
  • datumi izvedbe,
  • katere kompetence so bile obravnavane na usposabljanju,
  • kandidatovo mnenje o izvednih razvojnih aktivnostih.

Dodatna pojasnila pogojev:

 • najmanj 30 mesecev dela na področju projektnega managementa kandidat dokazuje zuradnimi listinami, ki dokazujejo kandidatovo vključenost v življenjske cikle projektov,programov ali del ona področju portfeljev oziroma delo v sistemih projektnegamanagementa v organizacijah,
 • nivo kompleksnosti del in nalog mora ustrezati ravni certifikata, kar kandidat dokazuje zoceno kompleksnosti za dva izbrana projeta, program ali portfelj,
 • Predstavitev projektov, programa oziroma portfelja, pri katerih izvajanju je kandidatsodeloval:
  • naziv projekta, programa, portfelja,
  • predstavitev vsebine in ciljev,
  • terminski plan projekta, programa, portfelja,
  • finančna konstrukcija projekta, programa, portfelja,
  • vloga kandidata v življenjskem ciklu projekta ali programa oziroma pri izvajanju portfelja,-
 • izvajanje vodstvenih nalog na področju projektnega managementa
  • predstavitev razporeditev ter vlog v projektni organizacijski strukturi. Predstavitev vodstvenih nalog, ki jih je kandidat opravljal na področju projektnega managementa ter s kom je pri izvajanju nalog sodeloval