A-raven: Certificirani direktor projektov

Gre za osebo, ki vodi program ali portfelj z več kompleksnimi projekti.

2d

Komu je namenjen?

Certifikat je namenjen:

 • managerjem (članom uprav), ki vodijo programe oziroma portfelje projektov,
 • managerjem strateških in razvojnih  programov v podjetjih in drugih organizacijah,
 • managerjem v projektno usmerjenih podjetjih,
 •  managerjem programov projektov  podprtih s strani skladov EU, multilateralnih programov ipd.
 • ipd.
Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati glede na nivo certificiranja

Kandidat, ki si želi pridobiti naslov “certificiranega direktorja projektov“, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je zadnjih 8 let najmanj 5 let deloval na področju managementa strateško pomembnega portfelja ali programa projektov, od tega vsaj 3 leta v vodstveni funkciji tega področja in 2 leti na managiranju projektov. Časovno obdobje 8 let se lahko ob ustrezni utemeljitvi podaljša na 12 let.
 • mora biti sposoben managirati kompleksne portfelje ali programe projektov,
 • je v organizaciji odgovoren za kompleksen portfelj ali pomemben program,
 • prispeva k oblikovanju in uresničevanju strategije organizacije in podaja predloge najvišjemu managementu,
 • razvija in usposablja projektni kader s ciljem izboljšanja njihove kompetentnosti na področju projektnega managementa,
 • usmerja projektne managerje in člane portfeljskih ali programskih timov,
 • ima vlogo vodje ali usmerjevalca razvoja kompetentnosti organizacije na področju projektnega managementa.

Kaj je “program projektov”?

Program projektov mora zadovoljevati naslednje kriterije:

 • je vsebinsko zahteven, sestavljen iz več kompleksnih projektov, managerji teh projektov so podrejeni managerju programa oz. portfelja,
 • uresničtev ciljev zahteva sodelovanje več poslovnih sistemov.
Postopek certifikacije
1. Oddaja vloge na certificiranje
2. Razgovori s kandidati
3. Delavnice s področja kompetenc po ICB
4. Delavnica s kandidati
5. Preverjanje znanj
6. Sestanek in razgovori s kandidati o poročilih
7. Predaja in ocena poročila
8. Zagovor poročila
9. Podelitev certifikatov