PRAVILNIK NAGRADNE IGRE

ZPM BOŽIČNA NAGRADNA IGRA

 

 

 1. člen: Organizator razpisa

Organizator nagradne igre na Facebook strani Slovenskega združenja za projektni management » ZPM BOŽIČNA NAGRADNA IGRA« (v nadaljevanju nagradna igra) je Slovensko združenje za projektni management, Stegne 7, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ZPM).

 

 1. člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od dne 17.12.2021 od 8.30 ure do 24.12.2021 do 12:00 ure.

 

 1. člen: Objava nagradne igre

Nagradna igra poteka na Facebook strani Slovenskega združenja za projektni management.. Namen nagradne igre je pridobivanje obiskovalcev na Facebook strani ZPM.

 

 1. člen: Načini v razpisnih pogojih

 V nagradni igri so vključeni vsi, ki bodo v v celoti izpolnili pogoje za sodelovanje na FB strani (všečkali objavo in všečkali stran ZPM na Facebooku).

 

 1. člen: Razpisana nagrada

Med vsemi, ki bodo v razpisnem obdobju všečkali objavo in so že ali še bodo v tem času všečkali stran Slovenskega združenja za projektni management na Facebooku bomo izžrebali enega nagrajenca/ko, ki bo prejel/a naslednjo nagrado:

 

 

 1. člen: Pogoji sodelovanja v razpisu

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni (18+), ki sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani www.zpm.si.

 

 1. člen: Izbor nagrajencev

Izbor nagrajenca se bo izvedel na dislocirani enoti organizatorja nagradne igre, Slovensko združenje za projektni management, Stegne 7, 1000 Ljubljana ali online z avtomatskim žrebom dne, 24.12.2021 ob 12.00 uri.

 

 1. člen: Obveščanje nagrajenca in prevzem nagrade

Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko FB strani. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 5 dni od objave v e-sporočilu posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka, rojstne podatke). Nagrado bo nagrajenec prejel po pošti. Če nagrajenec zgoraj navedenih osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na FB strani in na spletni strani www.zpm.si. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 

 1. člen: Komisija za izbor

Komisijo za izbor nagrajencev sestavljata: • Kristijan Pukšič (ZPM) – predsednik komisije • Rok Petje (ZPM) – član komisije

 

 1. člen: Sprememba pravil

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

 

 1. člen: Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu www.zpm.si. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

 

 1. člen: Facebook ni organizator

Facebook ni organizator nagradne igre in v njej ne sodeluje ter za njeno izvedbo v nobenem primeru ne odgovarja.

 

 1. člen: Soglasje

Udeleženec v nagradni igri daje organizatorju izrecno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo, obdelujejo in zbirajo za potrebe te nagradne igre.

 

 1. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 1. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati z dnem 17.12.2021.

 

 

                                                                              Ljubljana, 17.12.2021

                                                                              Kristijan Pukšič, predsednik komisije