Kontakt IPMA Slocert

IPMA Slocert certificiranje izvaja Slovensko združenje za projektni management, Stegne 7, 1000 Ljubljana. Direktor IPMA Slocert certificiranja je Kristijan Pukšič (kristijan.puksic@zpm.si; 031 813 054) ali slocert@zpm.si.

Ocenjevalci v programu IPMA Slocert

Mag. Matjaž Madžarac – Certificirani direktor projektov (Nivo A)

Mag. Neda Bogdanović Golić – Certificirani senior projektni manager (Nivo B)

Dr. Gregor Hauc – Certificirani senior projektni manager (Nivo B)

Andrej Jugovic – Certificirani senior projektni manager (Nivo B)

Mag. Andrej Kerin – Certificirani senior projektni manager (Nivo B)

Eva Treven – certificirani projektni manager (Nivo C; v postopku pridobitve Nivo A)

 

Ste strokovnjak na področju vodenja projektov in bi se želeli pridružiti skupini ocenjevalcev. Kontaktirajte nas in bomo preverili možnosti vaše vključitve v postopke ocenjevanja.

Pritožbe
 • Temeljno izhodišče obravnave pritožb na delo CT in pripomb je, da se vsi postopki v zvezi s tem morajo izvajati na pošten, nepristranski, zaupen in konstruktiven način ter skladno z vsemi določbami tega poglavja poslovnika.
 • CT ima v svoji organizacijski strukturi opredeljen in vzpostavljen Odbor za pritožbe.
 • Vse pritožbe na delo CT in pripombe se obravnavajo in obdelujejo v roku treh mesecev od datuma prejema pisne pritožbe na delo ct ali pripombe.
 • Pritožbe na delo CT lahko podajo le prosilci za certificiranje in kandidati, pripombe pa lahko pridejo iz katerega koli vira.
 • Prosilci in kandidati morajo biti ob začetku postopka certificiranja obveščeni, da lahko v 30 dneh od odločitve o potrditvi vložijo pritožbo na delo CT pri CT.
 • CT dokumentira vse pritožbe na delo CT in pripombe ter pritožniku izda potrdilo o prejemu pritožbe oziroma pripombe.
 • CT najprej poskuša rešiti pritožbo na delo CT ali pripombo v okviru svojega operativnega upravljanja. Če pri tem ni uspešen, se pritožba ali pripomba posreduje Odboru za pritožbe v pregled in odločitev.
 • Če pritožba na delo CTali pripomba povzroči, da CT odkrije nepravilnosti v svojih postopkih ocenjevanja, CT obvesti IPMA o vseh škodljivih učinkih in sprejme potrebne ukrepe za:
 • Identifikacijo drugih in preteklih kandidatov, ki je oz. so bili prizadeti zaradi odkrite nepravilnosti;
 • Odpravo oziroma, če to ni možno, ublažitev škodljivih in drugih učinkov odkrite nepravilnosti;
 • zagotovitev, da se nepravilnosti v prihodnosti več ne bi ponovile.
 • Če se pritožnik ne strinja z odgovorom oz. predlogom razrešitve pritožbe ali pripombe, kot jo predlaga CT, ima pravico svojo pritožbo na delo CT ali pripombo nasloviti na sekretariat IPMA in sicer na način, da posreduje kopijo pritožbe na delo CTali pripombe hkrati na CT ter da ob tem dosledno navede in prikaže vso dokumentacijo in komunikacijo, ki je v zvezi z obravnavo pritožbe nastala ob razreševanju pritožbe ali pripombe v okviru CT.

 

 

 ODVZEM CERTIFIKATA

Certifikat se lahko kandidatu odvzame v kolikor CT prejme pritožbo:

– da je prišlo do zlorabe uprorabe certifikata,

– zoper strokovnosti in kakovosti dela imetnika certifikata, ki se nanaša na vsebino strokovnosti v sklopu certificiranja

Vse pritožbe se obravnavajo na enak način in v enakih rokih kot priožbe na delo CT.

slocert

KONTAKTNI OBRAZEC