Organi ZPM

Slovensko združenje za projektni management uspešno deluje že od leta 1993 naprej. Sestavlja ga več organov in sicer skupščina kot najvišji organ, predsednik združenja, ki je hkrati tudi predsednik izvršilnega odbora, izvršilni odbor, nadzorni odbor, strokovni odbor in posamezne sekcije združenja.

Izvršilni odbor ZPM

Dr. Igor Vrečko

Dr. Igor Vrečko

Predsednik ZPM

igor.vrecko@um.si
Dr. Brigita Gajšek

Dr. Brigita Gajšek

Podpredsednica ZPM

brigita.gajsek@um.si
Mag. Matjaž Madžarac

Mag. Matjaž Madžarac

Podpredsednik ZPM

matjaz.madzarac@telekom.si
dr. Rahela Hojnik Kelenc

dr. Rahela Hojnik Kelenc

Članica IO

rahela.hojnik@gmail.com
Andreja Kolar

Andreja Kolar

Članica IO

andreja.kolar@gmail.com
Lovro Krajnc

Lovro Krajnc

Član IO

lokrajnc@gmail.com

Strokovni odbor ZPM

Dr. Iztok Palčič

Dr. Iztok Palčič

Predsednik SO ZPM

Mitja Kovačič

Mitja Kovačič

Član SO ZPM

Drago Pavlič

Drago Pavlič

Član SO ZPM

Boris Šajnović

Boris Šajnović

Član SO ZPM

Maja Cvejič

Maja Cvejič

Članica SO ZPM

Boštjan Pišotek

Boštjan Pišotek

Član SO ZPM

Darja Gartner

Darja Gartner

Članica SO ZPM

Nadzorni odbor ZPM

Sebastjan Gornjec

Sebastjan Gornjec

Predsednik NO ZPM

Erik Stojković

Erik Stojković

Član NO ZPM

Maruša Fujs

Maruša Fujs

Članica NO ZPM

Opredelitev organov združenja

Skupščina

Skupščina je najvišji organ društva in voli druge organe. Sestavljajo jo vsi aktivni in častni člani društva. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršilnega odbora.

Organi društva so: skupščina, predsednik, izvršilni odbor, nadzorni odbor, strokovni odbor, sekcije.

Izvršilni odbor

Izvršilni odbor šteje 7 članov in opravlja naslednje naloge:

 • redno spremlja dejavnost društva in zagotavlja organizacijsko pomoč,
 • spremlja delo komisij in sekcij ali daje pobude za njihovo ustanavljanje,
 • neposredno upravlja s premoženjem društva,
 • pripravlja gradivo za skupščino društva,
 • skrbi za izvršitev sklepov, ki jih je sprejela skupščina in drugi organi društva,
 • predlaga skupščini letni program dela in finančni načrt,
 • predlaga skupščini statusne spremembe in spremembe v organizaciji društva,
 • opravlja tudi druge naloge, ki mu jih naloži ali poveri skupščina.
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor šteje 3 člane in ima naslednje pristojnosti:

 • spremlja delo organov društva ter nadzoruje izvrševanje sklepov skupščine in drugih organov društva,
 • nadzoruje finančno in materialno poslovanje društva in pregleduje polletni in zaključni račun,
 • nadzoruje spoštovanje določb statuta,
 • nadzoruje zakonitost poslovanja društva in opozarja skupščino in druge organe na ugotovljene nepravilnosti.
Strokovni odbor

Strokovni odbor ima naslednje naloge: 

 • obravnava, razpravlja, odloča o strokovnih vprašanjih, pomembnih za nadaljnji razvoj projektnega managementa v Sloveniji,
 • pripravlja vsebinska in strokovna izhodišča za izvedbo programov ZPM,
 • usklajuje razvoj projektnega managementa v Sloveniji z razvojem v svetu.
Častno članstvo

V Slovenskem združenju za projektni management imamo tri častne člane

 • dr. Anton Hauc 
 • dr. Andrej Škarabot 
 • mag. Andrej Kerin 

IPMA Slocert

Kristijan Pukšič

Kristijan Pukšič

Direktor IPMA Slocert

Eva Treven

Eva Treven

Ocenjevalka IPMA Slocert

mag. Andrej Kerin

mag. Andrej Kerin

Ocenjevalec IPMA Slocert

mag. Neda Bogdanović Golič

mag. Neda Bogdanović Golič

Ocenjevalka IPMA Slocert

mag. Matjaž Madžarac

mag. Matjaž Madžarac

Ocenjevalec IPMA Slocert

dr. Gregor Hauc

dr. Gregor Hauc

Ocenjevalec IPMA Slocert

Andrej Jugovic

Andrej Jugovic

Ocenjevalec IPMA Slocert