PROJEKTI V SLOVENIJI

PROJEKT SPACEDENT –
PROJEKT ZNANJA, INTERDISCIPLINARNOSTI, SAMOZAUPANJA, PRIHODNJIH POTREB V VESOLJU IN ZAUPANJA V DELO ŠTUDENTOV

 

V intervjuju, ki ga je pripravil dr. Anton Hauc sta na vprašanja o projektu SpaceDent odgovarjala g. Tine Šefic (projektni vodja) in prof. dr. Aleš Fidler (mentor).

Preberi več…

SLOVENIJA V VESOLJU – PROJEKT TRISAT-R 

V intervjuju, ki ga je pripravil dr. Anton Hauc je na vprašanja o vesoljskem programu Slovenije, o projektih iztrelitve satelitov in o njegovih spoznanjih na tem področju odgovarjal dr. Iztok Kramberger s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Preberi več…

PROJEKT VEGA – SUPERRAČUNALNIK ZA PRIHODNOST

31. marca lansko leto je IZUM končal projekt nabave in instalacije superračunalnika Vega. Namen, cilji, pomen, povezave, znanje, projekti uporabe, zmogljivosti in še katero besedo lahko uvrstimo v vprašanja, ki bi si jih želeli zastaviti. V prispevku tega Mrežnika se bomo osredotočili na projekt, projektni management, vodenje zagona delovanja in kakšne naloge prevzema HPC Vega po zagonu delovanja. Vega je superračunalnik spoznati ga, ni enostavno. Izbrali smo nekaj spletnih strani, da izvemo o njem več. Moramo pa ob tem spoznati še IZUM – Institut informacijskih znanosti. Zato predlagamo bralcem, da si pogledajo najprej spletne strani, ki smo jih vključili v tekst ob vprašanjih.

Intervju-Vega

PIPISTREL – BREZ PROJEKTOV NI MOŽNO DOSEČI USPEŠNOSTI

PIPISTREL, Boscarol, zaposleni v PIPISTRELu, svetovni vrh, vizionarstvo, razvoj, inovativnost, edinstvenost, konkurenčnost, Boscarol menedžer stalne prihodnosti, Boscarol mislec, njegovi sodelavci kot sodelavci velike ustvarjalne energije….. so besede, ki povedo veliko o PIPISTRELu. Za celovitejšo sliko podjetja je potrebno dodati popis projektov, že izvedenih, sedaj v izvajanju, projekte, ki se sedaj načrtujejo in projekte, ki so v mislih, so vizionarska zamisel bodoče realnosti. Dodati je potrebno sposobnost izvajanja projektov in to uspešnih projektov.

Preberi več…

KRKA- PROJEKTI POVEČANJA PROIZVODNIH ZMOGLJIVOSTI POGOJ ZA VEČJO KONKURENČNOST

Povpraševanje po Krkinih izdelkih količinsko raste za približno 10 % letno, kar pomeni, da se morajo proizvodne zmogljivosti podvojiti vsakih 7 let. Krka zato redno vlaga v projekte povečanja proizvodne in raziskovalne infrastrukture. V prihodnjih nekaj letih bo proizvodne zmogljivosti povečala približno za polovico, k čemur bosta največ pripomogli trenutno Krkini največji naložbi, to je nova tovarna za proizvodnjo zdravil NOTOL 2 v Novem mestu in projekt SINTEZA 1 v Krškem. S tema projektoma se izvaja globalna strategija razvoja zdravil ob hkratnem povečanju proizvodnih zmogljivosti.

Preberi več…

PROJEKT Gradnja AC odseka Draženci – MMP Gruškovje – KONČANA AVTOCESTNA PROJEKTNA ZGODOVINA VSEEVROPSKEGA PROMETNEGA OMREŽJA V SLOVENIJI

Končno se je izgradnja avtocestnega odseka (AC) Draženci – Gruškovje do malo obmejnega prehoda (MMP) s Hrvaško pričela. Je v polnem teku. Stavek smo pričeli s »končno«. Zakaj? Gre za manjkajoči del Vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) v dolžini 13,03 km. S tem odsekom bo končno sklenjena avtocesta od Šentilja preko Slivnice do MMP Gruškovje. Naj omenimo, da je bila celotna načrtovana investicijska vrednost izgradnje odseka Slivnica – Draženci v dolžini 19,8 km, ki ga je delno financirala tudi Evropska unija iz kohezijskega sklada, 276,6 milijona evrov.

Preberi več…

Projekt Green Light World Flight (GLWF) PROJEKT LET OKOLI SVETA 2016 – MATEVŽ LENARČIČ – PROJEKTI RAZMIŠLANJ IN NOVIH SPOZNANJ O SEBI, O NAS , O ZEMLJI … –

Ponovni oblet Matevža Lenarčiča okoli zemlje je projekt, poimenujmo ga kot projekt »Let okoli sveta 2016«, misije »Green Light World Flight (GLWF) 2016 – 2020« . ZAKAJ? S pomočjo novih in vrhunskih tehnologij na področju letalstva, zaznavanja v zraku, predvsem pa s pomočjo novega načina razmišljanja, želimo prispevati drobec k spoznanju, da sta kvaliteta naravnega okolja in kvaliteta življenja v tesni soodvisnosti. Projekt ima znanstvene cilje zbrati čim več podatkov o onesnaženju sveta s črnim ogljikom in jih analizirati ter promocijsko dimenzijo ozaveščanja ljudi in politike.

Preberi več…

PROJEKT gradnja AC odseka Draženci – MMP Gruškovje – STRATEŠKI POMEN, NOVA STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE, NOVI PROJEKTI

Izgradnja AC odseka Draženci – MMP Gruškovje je projekt posega v okolje, projekt vpliva na ljudi, na turizem, na gospodarstvo, na kmetijstvo, povzročil bo spremembo lokalnega prometa. Je projekt, s katerim se končno odpravlja desetletja dolgo pričakovanje krajanov občin, preko katerih bo potekala avtocesta. V občini Podlehnik bo zgrajenih največ objektov od same avtoceste, lokalne ceste, nadvozov, podvozov, krožišč vse do novih postajališč z bencinskimi črpalkami, okrepčevalnicami in parkirišči za osebna in tovorna vozila na obeh straneh avtoceste. Je projekt priložnost ali je potnja v razvoju občine?

Preberi več…

PROJEKTI IN TRŽNI SKOKI SKAKAKLNIH SMUČI SLATNAR – verjeti v zamisel, razviti zamisel, izdelati skakalne smuči po meri uspeha, izvesti projekte in uspešno obvladati čas ……

Ko prebereš, preštudiraš, se seznaniš, dobiš informacije o podjetju SLATNAR, o Petru Slatnarju, o njegovih sodelavcih, o uspehih, se prepričaš o izredni inovativnosti. Takrat spoznavaš mejnike razvoja podjetja in načrtovane strateške cilje, ki so že sigurno določeni. Istočasno prebereš veliko o novih skakalnih smučeh, o kompleksnosti ponudbe pri prodaji smuči z vso dodatno opremo. Takrat spoznaš še ostale izdelke poleg skakalnih smuči. Vsekakor je najodmevnejši projekt novih skakalnih smuči s »skokom« v sezono 2016/2017.

Preberi več..

PILOTNI PROJEKT PARTICIPATORNI PRORAČUN V RADVANJU – LAHKO, KAKO, NA KAKŠNE NAČINE IN KAKO NADALJEVATI?

Mestna četrt Radvanje je prva mestna četrt, ki pilotno uvaja model za soodločanje pri porabi javnih namenskih sredstev v skladu s smernicami Evropske listine o lokalni samoupravi. Občani MO Maribor so se zelo dobro odzvali in uporabili priložnost soodločanja, ki jo ponuja pilotni projekt participatorni proračun. Občani so posredovali 78 predlogov projektov.. Občinske strokovne službe so vse prispele predloge pregledale in izločile tiste, ki ne ustrezajo kriterijem  Vse projekte, ki so ustrezali kriterijem, so smiselno združile glede na vsebinsko ujemanje in dodale finančno dimenzijo, torej ocenile, koliko bi izvedba predloga stala.

Preberi več…

PROJEKT ŠKOFJELOŠKA OBVOZNICA

Kar nekaj desetletij je minilo od prve pobude, da se v Škofji Loki zgradi prometna obvoznica. Čeprav je projekt poimenovan kot Škofjeloška obvoznica je sama obvoznica poimenovana kot Poljanska obvoznica in je del cestne povezave Jeprca – Zminec – Želin, ki povezuje zgornjo soško dolino z osrednjo Slovenijo. Obvoznica tako nadomešča odsek regionalne ceste, ki je do zdaj potekala skozi staro mestno jedro Škofje Loke. Trasa ceste je dolga 3900 m s predorom dolžine 712 m. Vrednost projekta je bila 51,8 mio EUR. Projekt je v višini 85 % upravičenih stroškov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), kar znaša po odločbi organa upravljanja 35 milijonov evrov. Preostali del pa je bil financiran s strani Direkcije za ceste R Slovenije in Občine. Pričetek gradnje obvoznice je v letu 2009 in zaključek v oktobru letošnjega leta. Občina je imela vzpostavljen projektni management z vodjo projekta in ustrezno strokovno podporo.

Preberi več…

   

PROJEKT gradnja AC odseka Draženci – MMP Gruškovje –  projektna zgodovina vseevropskega prometnega omrežja v Sloveniji bo postala sedanjost

Končno se je izgradnja avtocestnega odseka (AC) Draženci – Gruškovje do mednarodnega mejnega prehoda (MMP) s Hrvaško pričela. Gradnja je v polnem teku. To smo zapisali na uvodu v zadnji številki ZPM Mrežnika, ko smo predstavili projekt izgradnje in imeli intervju z g. Bogdan Vreznerjem, direktorjem projekta pri DARS, d.d.. Od te objave je minilo 6 mesecev. Ogled gradbišča, zgrajeni objekti in gradbeni stroji v stalnem pogonu ter množica tovornjakov nam samo potrjujejo takratni stavek »izgradnja je v polnem teku«.

Preberi več…

u